มัธยมศึกษาปีที่ 4
นางกนกเนตร ฉุยฉาย
ครูที่ปรึกษา ม.4/1
นางสาวสุภนิดา มันตะสูตร
ครูที่ปรึกษา ม.4/2
นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณ
ครูที่ปรึกษา ม.4/3