คณะกรรมการสถานศึกษา

1. นายวิศาล  รอดกำเหนิด ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชนันทน์  ฤทธิคง รองประธานกรรมการ
3. นางนิภา  อมรางกูร รองประธานกรรมการ
4. นายคำรณ  ทองทัพ ที่ปรึกษา
5. นายปิติ  วิทยาการ กรรมการ
6. นายบรรจง  พิจิตรวิไลเลิศ กรรมการ
7. นายสอาด  ราชา กรรมการ
8. พระมหาเจษฏากร  ดิษฐ์ทอง วิสุทธิรํสี กรรมการ
9. พระมหาโชติอภินันท์  สุมังคโล กรรมการ
10. นางอรพิมพ์  ดอนคำเพ็ง กรรมการ
11. นางภาวิณี  แจ่มอัมพร กรรมการ
12. นางสุพิม  แท่งทอง กรรมการ
13. นายวัชรินทร์  เนติวงษ์ กรรมการ
14. นางศิริพร  จิตตะระ กรรมการ
15. นางสาวศศิธร  อภินันทโน กรรมการและเลขานุการ