มัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวปริญญาภรณ์ ทับบุญมี
ม.2/1
นางภัทราภรณ์ คงนุ่น
ม.2/2
นายพลสิทธิ์ ฤทธิคง
ม.2/3 / หัวหน้าสาย
นายนิรุตติ์ หัทยัง
ม.2/4
นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณ
ครูพิเศษ
นางสาวธีทิพย์ เหรียญวิลาส
ครูพิเศษ
นายรังษิพล พรหมลัทธิ์
ครูพิเศษ