ประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวศิริวรรณ อ่อนศรี
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวเอื้อมดาว กิตติวิลัยรัตน์
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 หัวหน้าสายชั้น
นางศรีอรุณ พรหมอยู่
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
นางภัทราพร นิธิธรรมกร
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
นายฤทธิ์ สายอุ่นใจ
ครูพิเศษ
นางสาวศิวนันท์ สุขมาก
ครูพิเศษ
นายโอภาส สังฆรักษ์
ครูพิเศษ