ประถมศึกษาปีที่ 3
นางนกน้อย ห้องทองคำ
ป. 3/1
นางเพ็ญนภา สุคนธวิโรจน์
ป. 3/2 หัวหน้าสายชั้น
นางสาวอรอินทร์ สินสวัสดิ์
ป. 3/3
นางสาวอุมารัตน์ หวาจ้อย
ป. 3/4
นางสาวพิชญา เพ็ญศรี
ครูพิเศษ
นายณัชพล พิจิตรวิไลเลิศ
ครูพิเศษ
นางสาวชนกนารถ ห้องทองคำ
ครูพิเศษ