ประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาววาณิชา กลีบจันทร์
ป. 1/1
นางเกศกาญจน์ กองคำ
ป. 1/2
นางสาวรัตนา เมฑทวีป
ป. 1/3 หัวหน้าสาย
นางสาวรณิดา กรวณิชปัญญากุล
ป. 1/4
นางสาวธนัญกรณ์ สุขศิริ
ครูพิเศษ