มัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสุธาทิพย์ ม่วงเส็ง
ม.3/1
นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ
ม.3/2
นางสุนิสา พูลพินิจ
ม.3/3
นางสาวบุญเลี้ยง อินทระ
ม.3/4 / หัวหน้าสาย
นายจักรี ศรีรอด
ครูพิเศษ