มัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวสิริรัตน์ คำพิมูล
ม.1/1 และหัวหน้าสาย
นางสาวนฤมล สุขศรีแก้ว
ม.1/2
นายวีระยุทธ รัตนะไทย
ม.1/3
นางสาวฐิติรัตน์ ประเสริฐ
ม.1/4
นายฌณภัทร คงคะชาติ
ครูพิเศษ
นายอภิเมธ หว่างคีรี
ครูพิเศษ