ผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวศศิธร อภินันทโน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา