มัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวนพรัช ชูชื่น
ครูที่ปรึกษา ม.5/2
นายไกรวิทย์ รากแก้ว
ครูที่ปรึกษา ม.5/3