มัธยมศึกษาปีที่ 6
นายประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์
ครูที่ปรึกษา ม.6/1
นางนฏกร ปิ่นสกุล
ครูที่ปรึกษา ม.6/2
นางศุลีพร กล่อมจิตต์
หัวหน้าสายชั้น
นายจักรี ศรีรอด
ครูพิเศษ