อนุบาล 3
นางสาววันวิสาข์ ชาญณรงค์
อนุบาล 3/1
นางภาวิณี แจ่มอัมพร
อนุบาล 3/2
นางสาวนิสา ไทยพิทักษ์
อนุบาล 3/3
นางปราณี ยอดจันทร์
อนุบาล 3/4