ประถมศึกษาปีที่ 4
นายกวี ทองดี
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางสาวณิวัฏตรา จารุฤกษ์
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
นางอัญชลี ชัยธนะกุลมงคล
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
นายกิตติพิชญ์ ภมรกูล
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
นายไกรวิทย์ ดีไทย
หัวหน้าสายชั้น / ครูพิเศษ
นางสาวปุญญารัสมิ์ เทียมศร
ครูพิเศษ