โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ศศิธร อภินันทโน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ  คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับความเมตตาพระวิทยากรจากหน่วยอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัดท่าหลวง พระอารามหลวง